Medicinos studentų, rezidentų ir jaunųjų gydytojų forumo posėdžio ataskaita (2016 sausio19 d.)

January 31, 2016

MSRG forumas įkurtas 2014 m. liepos 14 d. kaip medicinos studentų, rezidentų, jaunųjų gydytojų ir Sveikatos apsaugos ministerijos bendradarbiavimo platforma. Forumo veikla yra atvira, joje gali dalyvauti visi mediciną studijuojantys studentai, rezidentai ir jaunieji gydytojai, tačiau MSRG narius, turinčius balsavimo teisę, skiria VU ir LSMU Studentų atstovybės (po 5 atstovus) bei Jaunųjų gydytojų asociacija (2 atstovai). 2016 m. sausio 19 d. SAM vykusio posėdžio metu į MSRG priimta dar viena organizacija – Lietuvos medicinos studentų asociacija (LiMSA), kurią nuo šiol MSRG taip pat atstovaus 2 atstovai.

MSRG forumo veiklos pradžioje daug dėmesio buvo skiriama “Valstybiniam užsakymui” ir gydytojų privalomo atidirbimo klausimams, tačiau gavus LR Konstitucinio teismo išaiškinimą, minėtas klausimas buvo uždarytas.

 

Nagrinėjant gydytojų trūkumo problemą Lietuvoje, kiekvienais metais įvardijama apie 800 įvairių specialybių gydytojų poreikis, kuris ypač ryškus rajonų ligoninėse. Buvo vykdomos studentų, rezidentų bei jaunųjų gydytojų anketinės apklausos apie norimas sąlygas, kurios paskatintų rezidentus ir jaunuosius gydytojus važiuoti dirbti į rajonų ligonines. Taip pat buvo pristatytas šablonas medicinos įstaigų darbo pasiūlymams, pagal kurį privalu nurodyti ne tik norimo gydytojo specialybę, bet ir darbo sąlygas, atlyginimą, socialines garantijas.

 

Vertinant didėjantį gydytojų poreikį Lietuvoje, vėl buvo iškeltas klausimas dėl nekintančio Valstybės finansuojamų medicinos rezidentūros vietų skaičiaus, paruoštas raštas bei surengtas pasitarimas su ŠMM atstovais. Šiuo metu dar nėra galutinio įvardintos problemos sprendimo ir oficialios ŠMM pozicijos dėl finansavimo didinimo ateityje.

 

Paskutinio MSRG ir SAM pasitarimo metu buvo nutarta tobulinti Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje esančios sveikatos priežiūros įstaigų laisvų darbo vietų informacinės bazės administravimą bei plėtrą, tobulinti ilgalaikio specialistų planavimo bei skaičiavimo tvarką, sveikatos specialistų poreikį skaičiuojant pagal sveikatos priežiūros įstaigų pateikiamą informaciją apie specialistų pasiūlą, esamą skaičių ir poreikio prognozes, o ne pagal universitetų norus.

 

MSRG forumo narių tarpusavio pasitarimo metu buvo suformuluotos veiklos kryptys 2016 metams:

 1. Rezidentūros studijų finansavimas ir gydytojų poreikio apskaičiavimo strategija.

 2. Rezidentūros studijų teisinis reglamentavimas.

 3. Nacionalinė e. sveikatos sistemos plėtra.

Gydytojų poreikio apskaičiavimas

 

Medicinos bendrąsias studijas baigiančių absolventų skaičius kasmet didėja, tačiau Valstybės finansuojamų rezidentūros vietų skaičius beveik nekinta. Už gydytojų poreikio ir rezidentūros VF vietų apskaičiavimą yra atsakingas Valstybinio užsakymo komitetas, kuris galutinį rezidentūros VF vietų skaičių skelbia kasmet pavasario pabaigoje.

 

MSRG forumas siūlo sukurti ir reglamentuoti tęstinę gydytojų poreikio apskaičiavimo sistemą, išnaudojant iki šiol parengtus medicinos personalo skaičiaus poreikio projektus ir analizes. Pageidaujame aktyviau viešinti Valstybinio užsakymo komiteto veiklą, gydytojų ir rezidentūros vietų apskaičiavimo procesą bei užtikrinti galimybę viešai peržiūrėti prognozes, kokių gydytojų specialistų Lietuvoje labiausiai trūks po 5-10 metų.

 

Gydytojų rezidentų pareigybiniai nuostatai

 

MSRG nuomone, gydytojo rezidento pavyzdiniai ir pareigybiniai nuotatai bei kiti teisės aktai yra kupini prieštaravimų reglamentuojant jaunųjų specialistų kompetencijas ir atsakomybes. Siekdami jaunųjų specialistų ir jų paciento saugumo, pageidaujame nustatyti, aptarti ir ištaisyti teisės aktų neaiškumus, aiškiai įvardijant gydytojo rezidento kompetencijas ir atsakomybes.

 

Gydytojo rezidento pavyzdiniuose nuostatuose, patvirtintuose LR Sveikatos apsaugos ministro (2008 m. rugsėjo 24 d. Nr. V – 902), pastebimi taisytini neaiškumai (pavyzdžiui, jaunesnysis rezidentas turi teisę konsultuotis su vyresniuoju, tačiau vyresnysis rezidentas gali dirbti ir konsultuoti tik prižiūrimas rezidento vadovo). Pavyzdinius nuostatus būtina peržiūrėti ir taisyti, kad nei gydytojams rezidentams, nei jų vadovams, nei ASPĮ administracijoms nekiltų klausimų dėl rezidentų kompetencijos ribų ir savarankiško darbo priežiūros.

 

Universitetinės ligoninės ir kitos ASPĮ, atsižvelgdamos į pavyzdinius nuostatus yra išleidusios kiekvienos atskiros specialybės rezidento pareigybinius nuostatus, kuriuose sukonkretinamos teisės ir pareigos. Dauguma atvejų, lyginant su SAM tvirtintais pavyzdiniais nuostatais, teisės yra sutraukiamos (pavyzdžiui, neleidžiant išrašyti mirties liudijimų, pažymų, kompensuojamų vaistų), o pareigos išplečiamos. Manome, kad šie dokumentai, keičiantys rezidentų teises, pareigas ir kompetencijas, turėtų būti ruošiami atsižvelgiant į aukščiausios kokybės specialisto ruošimą, o ne į ASPĮ vidaus poreikius.

 

Gydytojas rezidentas, keisdamas rezidentūros bazes, susiduria su procesu, kuomet jo kompetencija dinamiškai kinta, nes kiekvienoje ASPĮ jo kompetencijos yra skirtingai reglamentuojamos. Manome, jog kompetencija kiekvienais metais turi tik augti, bet ne kisti dėl tam tikrų dokumentų pasikeitimo. Taipogi gydytojų specialistų licencijos yra išduodamos vienodos, nepriklausomai nuo to, kuriame universitete ir kokioje rezidentūros bazėje buvo mokomasi. Todėl reikalinga diskusija apie rezidentų kompetencijų vienodą reglamentavimą.

 

Šiuo metu susiduriame su dviprasmiška situacija, kuomet rezidentas kuruoja pacientus, atliktas procedūras ir įgytus įgūdžius turi suvesti į rezidentūros dienyną, tačiau medicininėje dokumentacijoje (ligos istorijose, stacionare gydomo asmens statistinėse kortelėse) atsispindi tik prižiūrėjusio specialisto pavardė. Žvelgiant oficialiai, turime situaciją, kuomet rezidentas savo praktikos metu nieko nenuveikė, tačiau pabaigoje gauna licenciją ir jo profesinė kompetencija staiga tampa kaip gydytojo specialisto. Iki tol rezidento vaidmuo „nuvertinamas“ (šalia privalomas rezidento vadovo parašas), tačiau teisinė atsakomybė yra nemažesnė. Dėl gydytojų rezidentų teisinės atsakomybės neaiškumo ir dokumentacijos (medicininės ir universitetinės) neatitikimo reikalinga diskusija ir atitinkami veiksmai, siekiant užtikrinti tiek gydytojų rezidentų, tiek pacientų saugumą.

 

Europos jaunųjų gydytojų 2016 m. pavasario asamblėja ir prekonferencija

 

Jaunųjų gydytojų asociacija yra Europos jaunųjų gydytojų asociacijos, vienijančios daugiau nei 300 000 jaunųjų gydytojų iš 20 Europos valstybių tikroji narė. Bendradarbiaudami su kolegomis iš Europos dalinamės žiniomis ir semiamės patirties, kaip nacionalines problemas spręsti jau patikrintais metodais.

 

2015 m. Europos jaunųjų gydytojų asociacijos rudens asamblėjoje Osle buvo nuspręsta kitą, 2016 m. pavasario asamblėją, organizuoti Vilniuje. Toks renginys pirmą kartą vyks Lietuvoje – tai svarbus pripažinimas bei garbė, tačiau ir didelis iššūkis. Asamblėjos metu be maždaug 60 delegatų iš 20 Europos šalių nacionalinių jaunųjų gydytojų organizacijų, dalyvaus svečiai iš atitinkamų Europos Sąjungos institucijų. Visuotinio susirinkimo metu priimami svarbūs EJD vidaus dokumentai bei rezoliucijos Europos gydytojams aktualiais klausimais. Taip pat yra įprasta Generalinės asamblėjos metu organizuoti prekonferenciją/praktinę diskusiją šalies organizatorės nacionalinių sveikatos apsaugos klausimų aptarimui, kuri pasitarnauja kiaip platforma pasitelkiant užsienio šalių delegatų patirtį.

 

Manome, kad ši praktinė diskusija galėtų vykti 2016 m. gegužės 12-ąją. Į renginį būtų pakvieti Sveikatos Apsaugos bei Švietimo ir Mokslo Ministerijų, Medicinos specialistus ruošiančių institucijų atstovai. Norėtume pasikviesti ir Europos Sveikatos ir Maisto Saugumo Komisarą V. P. Andriukaitį. Renginyje dalyvautų ir dalis Europos jaunųjų gydytojų asociacijos Generalinės asamblėjos delegatų. Temos, kurias siūlytume diskusijai renginio metu: „E. sveikatos plėtra Lietuvoje“, „Jaunųjų gydytojų judumas“, „Nacionalinio sveikatos specialistų poreikio sudarymas“.

 

Vertindami Sveikatos Apsaugos ministerijos siekį bendradarbiauti su jaunaisiais gydytojais, Sveikatos apsaugos ministrės prašėme apsvarstyti galimybes prisidėti prie šios iniciatyvos virsmo konkrečiais rezultatais.

 

Nacionalinė e. sveikatos sistema

 

Tolimesnė sėkminga Nacionalinės e. sveikatos sistemos plėtra yra itin aktuali tema gydytojams rezidentams bei jauniesiems gydytojams. Informacinės technologijos turi didžiausią potencialą palengvinti gydytojų darbo sąlygas, užtikrinti lengvą paciento duomenų surinkimą, efektyvinti kasdienį darbą, sutaupyti daug bereikalingai išleidžiamų sveikatos apsaugos sistemos lėšų kartotiniams tyrimais, mažinti pacientų eiles, įgalinti taikyti naujausius gydymo algoritmus, vertinti gydytojų darbo našumą bei atlikti begalę kitų funkcijų.

 

Universitetinėse ligoninėse įstaigose jauniesiems gydytojams tenka didelė dalis darbo su sveikatos priežiūros įstaigų informacinėmis sistemomis. Turime įvairialypės patirties dirbti su skirtingų sveikatos priežiūros įstaigų sistemomis (HIS, ELI, LIS, MedIS ir kt.), naudojant jas ne tik darbo metu, bet ir ruošiant pranešimus, mokslinius darbus. Esame puikiai susipažinę su kiekvienos iš sistemų privalumais ir trūkumais. Taip pat puikiai suvokiame, kaip svarbu Lietuvoje turėti vieningą e. sveikatos sistemą, kuri būtų intuityvi, saugi, efektyvi ir patogi naudoti. Dėl to šiemet mes norime daugiau dėmesio skirti Nacionalinės e. sveikatos sistemos plėtros klausimui.

 

MSRG forumo posėdžio metu Sveikatos apsaugos ministrės patarėjas A. Skorupskas pristatė esmines Nacionalinės e. sveikatos sistemos nuostatas, jos sudedamąsias dalis ir plėtros etapus. Buvo sutarta, kad kito MSRG forumo posėdžio metu bus pristatytos ketvirtojo sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo etapo priemonių pristymas bei detaliau apžvelgtas Nacionalinės e. sveikatos plėtos planas.

 

Nors nacionalinės e. sveikatos tema iki šiol nebuvo keliama MSRG forumo posėdžių metu, tačiau Jaunųjų gydytojų asociacija šiuo klausimu jau yra sukūrusi darbo grupę. Jauniesiems gydytojams išlieka daugybė su ligšioline ir tolimesne Nacionalinės e. sveikatos sistemos plėtra susijusių klausimų, kuriuos norėtume aptarti būsimuose susirinkimuose. Dėl to MSRG tikisi tolimesnio bendradarbiavimo su SAM specialistais sistemos parinkimo, įdiegimo, efektyvinimo, populiarinimo bei kitais klausimais.

 

2016 sausio 19 d. MSRG forumo posėdžio metu buvo nutarta:

 • Iki 2016 m. kovo 1 d. Sveikatos apsaugos ministerija įsipareigoja paviešinti atliktą analizę dėl gydytojų poreikio Lietuvoje kitiems 5-eriems metams. Taip pat per 2016-uosius metus SAM tinklapyje turėtų atsirasti internaktyvus žemelėpis su numatomu gydytojų poreikiu skirtinguose Lietuvos miestuose bei rajonuose.

 • Teisinio reglamentavimo darbo grupė per kitus du mėnesius įsipareigoja išanalizuoti neatitikimus gydytojų rezidentų pareigybiniuose nuostatuose ir pateikti pasiūlymus, kaip juos reikėtų pakeisti.

 • Lietuvos medicinos studentų asociacija vienbalsiai įtraukiama į MSRG forumo sudėtį, kuriai nuo šiol MSRG forume taip pat atstovaus 2 atstovai.

 • Iki kito MSRG forumo posėdžio svarstymui ketinama paruošti MSRG forumo nuostatų pataisas.

 • Kito MSRG forumo posėdžio metu Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai įsipareigoja paruošti pristatymus:

  • Ketvirtojo sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo etapo priemonių pristatymą;

  • Detaliau apžvelgti tolimesnės Nacionalinės e. sveikatos plėtros planą.

 • Kitas MSRG forumo posėdis numatomas 2016 m. kovo pirmąją savaitę, atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministro darbotvarkę. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Please reload

Featured Posts

Nukeliamas Transform 6.0

March 13, 2020

1/10
Please reload

Naujausi

February 14, 2020

Please reload

Raktiniai žodžiai