top of page

VIZIJA

Į žmogų orientuota sveikatos sistema

MISIJA

Skatinti medikų bendruomenę būti pokyčiu, kurį nori matyti

VERTYBĖS

Sveikatos sistemos lygmenyje:

Siekiame aukščiausio skaidrumo, atvirumo ir pasitikėjimo visuose sveikatos sistemos lygmenyse. 

 

Organizaciniame lygmenyje:

Viešai prieinamos  organizacijos finansinės ir veiklos ataskaitos, internetiniame puslapyje deklaruojami organizacijos valdymo organų interesai, visuomenei pateikiami organizacijos elgesio ir sprendimų motyvai.

 

Asmeniniame lygmenyje:

Esame atviri sau ir kitiems komandos nariams, skatiname nuomonių įvairovę, nes tikime, jog kiekvieno nuomonė svarbi ir turi būti išklausoma, (siekiant rasti objektyvią tiesą/ siekiant maksimalaus objektyvumo ir konstruktyvumo). 

Asmeniniame lygmenyje:

Vienijame asmeninio, profesinio ir sistemos tobulėjimo siekiančius asmenis. Keliame narių kompetencijas, remiantis CanMeds principais.

 

Organizaciniame lygmenyje:

Puoselėjame abipusio grįžtamojo ryšio kultūrą. Atsižvelgdami į organizacijos narių ir visuomenės poreikius, nuolat tobuliname asociacijos struktūrą ir joje vykstančius procesus.

 

Sveikatos sistemos lygmenyje:

Skatiname nuolatinio Lietuvos sveikatos sistemos vystymo ir modernizavimo vadybos, edukacijos, technologijų ir inovacijų, darbo santykių srityse, siekiant į pacientą ir darbuotoją orientuotos sveikatos priežiūros. 

Nuoseklus moralinių, organizacijos etinių nuostatų ir vertybių laikymasis.

Savanoriškas dalijimasis resursais, pareigų, reikalingų savo valstybės ar visuomenės labui, prisiėmimas ir atlikimas, atstovaujant nacionalinį sveikatos interesą.

Mes tikime, kad mūsų atsakomybė yra puoselėti esminius į žmogų orientuotos sveikatos sistemos paradigmos principus - visapusišką rūpestį pacientu ir paslaugas teikiančiu sveikatos priežiūros darbuotoju. Esame vienintelė nevyriausybinė organizacija sveikatos sektoriuje, šiuo metu aktyviai propaguojanti šią idėją. Rodome kokybės, visapusiškumo ir lygiateisiškumo sveikatos sistemos dalyviui pavyzdį.

POKYTIS

Vis daugiau sprendimų priėmėjų viešajame ir privačiame sveikatos sektoriuje diegia į žmogų orientuotos sveikatos sistemos principus.

MŪSŲ VEIKSMAI

Kuriame į žmogų orientuotos sveikatos sistemos standartus sveikatos sektoriuje, per aktyvią advokatavimo veiklą skatiname šiuos standartus diegti viešajame ir privačiame sektoriuje, rodome bendruomenės lyderystės pavyzdį, ieškome mūsų iniciatyvas galinčių sustiprinti komunikacijos platformų ir partnerių. Mūsų kuriami standartai yra orientuoti į medicinos edukacijos kokybę, visapusiškų ir kokybiškų paslaugų prieinamumą pacientui, darbuotojo psichoemocinę sveikatą, sveikatos sistemos skaidrumo, lygybės ir etikos klausimus bei inovacijų plėtrą.

JGA STRATEGIJA

Mes, Jaunųjų gydytojų asociacija, pagrindiniais savo prioritetais laikome:

Mes nešame atsakomybę už kiekvieną medikų bendruomenės narį. Turime suteikti tinkamas sąlygas tobulėjimui savo organizacijos nariams ir aktyviai dirbti su plačiąja medikų bendruomene SIEKDAMI didesnio orientuotumo į žmogų visoje sistemoje. Kiekvieno sveikatos priežiūros darbuotojo palaikymas ir ugdymas yra vienas iš pagrindinių mūsų prioritetų.

POKYTIS

Nuosekliai besiplečianti į JGA veiklas įsitraukusi medikų bendruomenė, paremta lygiavertiškumu ir bendradarbiavimu.

MŪSŲ VEIKSMAI

Tobuliname įsitraukimo į JGA veiklą sistemą, didiname JGA veiklos žinomumą ir prieinamumą, stipriname išorinę komunikaciją ir šviečiamąją veiklą, organizuojame į plačiosios medikų bendruomenės poreikius orientuotus renginius, puoselėjame esamas ir naujas partnerystes, stipriname esamas ir kuriame naujas bendradarbiavimo su kitomis medikų organizacijomis platformas.

Esame atsakingi už kiekvieno aktyviai organizacijoje veikiančio nario visapusišką gerovę, tobulėjimą ir įgalinimą. Kiekvieną narį pirmiausiai vertiname kaip asmenybę. Ieškome inovatyvių organizacijos vadybos metodų ir diegiame tvarumą užtikrinančias tradicijas. Esame atsakingi už tai, kokie ateities lyderiai kurs Lietuvos sveikatos sistemą.

POKYTIS

JGA - tvariai ir nuosekliai veikianti, aukščiausius veiklos standartus išlaikanti organizacija.

MŪSŲ VEIKSMAI

Rūpinamės organizacijos aktyvo narių emocine gerove, stipriname jų minkštąsias ir technines kompetencijas, puoselėjame reguliaraus grįžtamojo ryšio kultūrą, stipriname mentorystės ir lyderystės perdavimo modelį, puoselėjame senas ir kuriame naujas aktyvo narių tradicijas, mažiname žmogiškųjų resursų kaitą, tobuliname organizacijos aktyvo pareiginius nuostatus, didiname finansinį organizacijos atsparumą, savo veikloje naudojame inovatyvius socialinio poveikio ir projektinio valdymo įrankius, diegiame veiklos efektyvumo monitoravimo rodiklius, užtikriname organizacijos veiklos skaidrumą.

bottom of page